Analiza ryzyka RODO w banku spółdzielczym

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

1. Inspektorzy Ochrony Danych
2. Osoby zarządzające systemem ochrony danych osobowych
3. Pracownicy działów bezpieczeństwa danych osobowych
4. Kadra kierownicza

Wymagania:

Uczestnicy niniejszego szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę na temat ochrony danych osobowych

Cel:

Celem szkolenia jest omówienie w jaki sposób należy przeprowadzić analizę ryzyka ochrony danych osobowych pod kątem wymagań RODO. Skutecznie przeprowadzona analiza ryzyka z jednej strony jest spełnieniem obowiązku wynikającego z RODO, zaś z drugiej pozwoli prawidłowo określić poziom ryzyka dla poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych w banku spółdzielczym. Jest to kluczowe zagadnienie z punkt widzenia zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń pod kątem zidentyfikowanych ryzyk. Każdy uczestnik będzie mógł zadawać pytania a doświadczeni prowadzący będą kładli główny nacisk na omówienie praktycznych problemów związanych z właściwym przeprowadzeniem analizy ryzyka

Korzyści:

1. Dzięki szkoleniu, jego uczestnicy będą potrafili zidentyfikować procesy przetwarzania danych oraz przeprowadzić analizę ryzyka.
2. Uczestnicy otrzymają gotowe narzędzie do zbierania informacji na temat procesów przetwarzania danych (matryca analizy ryzyka Auraco) które będzie pomocne przy samodzielnym szacowaniu ryzyka RODO.
3. W ramach szkolenia zostaną również omówione najważniejsze kwestie dotyczące wprowadzania niezbędnych środków techniczno-organizacyjnych wpływających na ryzyko przetwarzania danych osobowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Metodyka:

Kurs jest oparty na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne case study oraz elementy warsztatowe. Analiza ryzyka jest omówiona na podstawie dwóch przykładowych procesów. Szkolenie prowadzone jest przez audytorów RODO i skierowane do osób o zróżnicowanym poziomie znajomości tematu ochrony danych osobowych. Szkolenie nie tylko uwzględnia aktualny stan prawny, ale również wytyczne UODO oraz EROD. W trakcie zajęć przedstawione zostaną zarówno zagadnienia ściśle prawne, jak i informatyczne. Ważną, dodatkową częścią kursu będzie możliwość uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach

Program:

1. Wstęp
2. Analiza ryzyka jako wymóg RODO – podejście oparte na ryzyku
3. Zasady prowadzenia analizy ryzyka
 Wytyczne UODO
 NIST SP 800-30
 ENISA
 ISO
 Z doświadczenia Auraco
4. Analiza ryzyka, a ocena skutków przetwarzania danych osobowych
5. Przygotowanie i przeprowadzenie analizy ryzyka
 Identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych
 Ustalenie rodzajów i poziomów czynników wpływających na ryzyko
 Plan przeprowadzenia analizy ryzyka
 Pomiar czynników wpływających na ryzyko
 W jaki sposób udokumentować przeprowadzenie analizy ryzyka
6. Zarządzenie ryzykiem
 Określenie poziomu akceptowalnego ryzyka
 Jak opracować plan minimalizacji ryzyka
 Jakie działania należy podjąć na początku i w jakiej kolejności
7. Przeprowadzenie analizy ryzyka dla procesu w oparciu o matryce ryzyka Auraco
 Przejście „krok po kroku” przez analizę ryzyka
 Omówienie zasad i wyników
 Omówienie dokumentów jakie powstaną po przeprowadzaniu analizy ryzyka
8. Warsztat – przeprowadzenie analizy ryzyka dla pojedynczego procesu
 Wypełnienie przez uczestników przykładowych matryc ryzyka
 Określenie poziomu ryzyka dla wybranego procesu
9. Podsumowanie
10. Pytania i konsultacje

  • Miejsce szkolenia: Tczew
  • Data rozpoczęcia: 20.03.2020
  • Data zakończenia: 20.03.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 440.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 520.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Analiza ryzyka RODO w banku spółdzielczym

Data: 20.03.2020

Miejsce szkolenia: Tczew

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Analiza ryzyka RODO w banku spółdzielczym

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×