Analiza finansowa klienta instytucjonalnego

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Pracownicy prowadzący obsługę klienta instytucjonalnego zaznajomieni
z podstawową analizą kredytową

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie dokonywania samodzielnej analizy kredytowej klienta instytucjonalnego.
Po szkoleniu uczestnik:
1. Zna formy prawne działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz zakres ich odpowiedzialności za zobowiązania;
2. Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy
3. Potrafi czytać sprawozdania finansowe i właściwe interpretować zawarte w nich dane
4. Jest świadomy znaczenia dobrze przeprowadzonej analizy ekonomiczno-finansowej klienta instytucjonalnego dla bezpieczeństwa procesu kredytowego.

Korzyści:

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:
 Przeprowadzać analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy,
 Oceniać rynek i warunki, w jakich działa kredytobiorca,
 Czytać sprawozdania finansowe,
 Identyfikować obszary wymagające pogłębionej analizy prawnej bądź technicznej,
 Interpretować wyniki przeprowadzanych analiz,
 Formułować jednoznacznie rekomendacje decyzji,

Metodyka:

Wykład + ćwiczenia

Program:

1. Działalność gospodarcza przedsiębiorców:
a. forma prawna i zakres odpowiedzialności za zobowiązania,
2. Elementy sprawozdania finansowego – pełna sprawozdawczość:
a. bilans
b. rachunek strat i zysków
c. przepływy pieniężne
3. Analiza płynności firmy:
a. struktura bilansu
b. wskaźniki płynności
c. przepływy gotówki
4. Analiza efektywności działalności firmy.
5. Uzupełnienie analizy ekonomiczno-finansowej:
a. Zdolność do spłaty.
6. Przykład analizy finansowej na podstawie arkusza oceny finansowej:
a. weryfikacja przeprowadzonej analizy kredytowej,
b. analiza danych klienta,
c. analiza wskaźnikowa,
d. analiza przepływów gotówki,
e. podsumowanie i wydanie decyzji kredytowej.

  • Miejsce szkolenia: Bydgoszcz
  • Data rozpoczęcia: 16.04.2020
  • Data zakończenia: 16.04.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 280.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 350.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Analiza finansowa klienta instytucjonalnego

Data: 16.04.2020

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Analiza finansowa klienta instytucjonalnego

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×