Akademia Monitoringu Kredytowego - Monitoring klientów instytucjonalnych oraz monitoring zabezpieczeń. Zjazd 2

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Akademia Monitoringu Kredytowego skierowana jest do:
- pracowników zajmujących się analizą kredytową klienta instytucjonalnego;
- doradców kredytowych;
- pracowników zajmujących się monitoringiem podmiotów instytucjonalnych.

Przyjęliśmy zasadę, że jest to program Zrzeszeniowy - dlatego oparty na standardach obowiązujących w SGB-Banku SA.
Uczestnik Akademii poznaje metodyczne podstawy do monitoringu  klientów instytucjonalnych z różnych kierunków działalności.

Cel:

Uczestnik Akademii będzie przygotowany do pracy na stanowisku pracownika w monitoringu:
Ø będzie znał podstawy prawne, żeby poprawnie prowadzić monitoring,
Ø będzie potrafił zebrać i ocenić dokumenty do monitoringu,
Ø będzie potrafił ocenić sprawozdania finansowe,
Ø będzie potrafił przygotować raport z monitoringu i oceni ryzyko,
Ø będzie potrafił ocenić wskaźniki finansowe i wyciągnie wnioski do właściwej oceny ryzyka,
Ø będzie potrafił ocenić rynek i warunki w jakich działa klient,
Ø będzie potrafił ocenić jakość i wartość przyjętych zabezpieczeń,
Ø będzie potrafił interpretować wyniki przeprowadzonych analiz i zaproponuje odpowiednią klasyfikację,
Ø pracownik będzie przygotowany do właściwej oceny ryzyka klienta.

Korzyści:

Ø ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
Ø utrzymanie istniejących klientów banku,
Ø zachowanie pozytywnych relacji z klientem,
Ø umiejętność właściwej oceny ryzyka klienta na podstawie arkuszy oceny ekonomiczno- finansowej i arkusza monitoringu,
Ø unikanie błędów związanych z nieprawidłową oceną klienta w czasie trwania umowy,
Ø unikanie błędów związanych z właściwym rozliczeniem kredytu,
Ø właściwe odczytywanie sygnałów negatywnych o kliencie,
Ø właściwie prowadzony monitoring kredytów,
Ø właściwa klasyfikacja kredytów,
Ø zapewnienie bezpieczeństwa portfela kredytowego,

Program:

WŁAŚCIWA IDENTYFIKACJA RYZYKA – CZYLI JAK SKUTECZNIE MONITOROWAĆ EKSPOZYCJĘ KREDYTOWĄ?
1) Monitoring ekspozycji kredytowych a ograniczenie ryzyka kredytowego:
a) monitoring pojedynczej ekspozycji oraz portfela kredytowego,
b) monitoring spełnienia warunków umowy kredytowej,
c) monitoring celu kredytu oraz wkładu własnego,
d) monitoring terminowości obsługi zadłużenia,
e) monitoring zabezpieczeń z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji S i J (metoda indywidualna i metoda statystyczna),
f) monitoring realizacji inwestycji, z uwzględnieniem założeń biznes planu,
2) Przegląd ekspozycji udzielonych w ramach konsorcjum,
3) Proces klasyfikacji ekspozycji kredytowych:
a) istota czynników jakościowych i ilościowych,
b) kategorie ryzyka,
c) poziom rezerw celowych,
d) zasady tworzenia rezerw,
e) pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw celowych z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych,
f) wytyczne Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB,
4) Sygnały wczesnego ostrzegania – SWO, jako istotne narzędzie wspomagające proces przeglądu,
5) Wycena zabezpieczenia hipotecznego wraz z prawidłową weryfikacją operatu szacunkowego,
6) Limity LTV – sposoby wyliczenia, wielkości limitów, wymagania nadzorcze,
7) Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące jakości procesu oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości,
8) Wpływ rekomendacji nadzorczych na monitoring ekspozycji kredytowych,
9) Błędy sporządzane przez banki w procesie monitoringu, świadczące o jego niskiej jakości,
10) Wymagania Nadzoru Bankowego dotyczące monitoringu ekspozycji.

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 21.05.2019
  • Data zakończenia: 21.05.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 375.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 450.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Akademia Monitoringu Kredytowego - Monitoring klientów instytucjonalnych oraz monitoring zabezpieczeń. Zjazd 2

Data: 21.05.2019

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Akademia Monitoringu Kredytowego - Monitoring klientów instytucjonalnych oraz monitoring zabezpieczeń. Zjazd 2

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×